[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 
 

ข้อมูลทั่วไป

  สภาพทั่วไปของตำบลภูเงิน
1.ประวัติตำบลภูเงิน
 ประวัติความเป็นมาของตำบลภูเงิน ตั้งขึ้นตามชื่อหมู่บ้านภูเงิน โดยในครั้งแรกราษฎรของบ้านภูเงินเป็นคนที่อพยพย้ายถิ่นฐานมาจากจังหวัดอุบลราชธานี   มาประกอบอาชีพทำไร่ข้าวโพด   ปลูกถั่วลิสง   และฟักทอง  จนเป็นพืชเศรษฐกิจของท้องถิ่น   ทำให้ชุมชนเจริญเติบโตขึ้นเรื่อย ๆ ครั้งแรกเป็นบ้านฝากในความดูแลของบ้านนา ตำบลสระเยาว์ เมื่อครั้งนายไล  ละมูล  ผู้ใหญ่บ้านนา  คนที่ 15 ราษฎรที่ย้ายมาอยู่มีจำนวนมากขึ้นเป็นลำดับ  จึงทำเรื่องขอแยกหมู่บ้านขึ้น      โดยตั้งชื่อว่าบ้านภูทองแต่คำว่าภูทอง  ไปคล้องกับนามสกุลของบุคคลที่อยู่ภายในชุมชน   จึงเปลี่ยนไปเป็นบ้านภูเงิน  โดยมีนายบุญมา   โมรานิล   เป็นผู้ใหญ่บ้าน ในปี พ.ศ.2506  ได้ทำการแยกเป็นตำบลขึ้น  แต่ไม่มีชื่อในการตั้งตำบล    มีแข่งกันระหว่างบ้านนากับบ้านภูเงิน  ในท้ายสุด บ้านภูเงิน ได้รับการจัดตั้งเป็นหมู่บ้านตำบล  แล้วได้ทำการคัดเลือกกำนัน  ได้นายบุญมา   โมรานิล   เป็นกำนันคนแรกของตำบลภูเงิน   ต่อมามีปัญหาเรื่องภาษี  ทางราชการสอบประวัติ    จึงมีคำสั่งทางราชการให้ออกจากตำแหน่งกำนัน   จากนั้นมีการแต่งตั้งให้นายเสวย  แก้วปัญญา  เป็นกำนันตำบลภูเงินคนที่  2  โดยที่นายเสวย   แก้วปัญญา   แต่เดิมเป็นแพทย์ประจำตำบล   และได้ดำรงตำแหน่งเป็นกำนัน  เป็นเวลา  10  ปี   จากนั้นได้เสียชีวิตลง  จึงได้มีการแต่งตั้งนายประสิทธิ์    ทองงอก   สารวัตรกำนันเป็นกำนันแทน   ประชาชนในตำบลใช้ภาษาท้องถิ่นคือ  ภาษาเขมร  ภาษาลาว  และมีอาชีพเกษตรกรรม  มีจำนวนหมู่บ้าน  19  หมู่บ้าน  โดยมี นายบุญเถียร  แก้วปัญญา ดำรงตำแหน่งกำนันตำบลภูเงินจนถึงปัจจุบัน

2. อาณาเขตขององค์การบริหารส่วนตำบล  มีดังนี้
 
ทิศเหนือ เขตพื้นที่ติดต่อกับตำบลเสื่องข้าว  อำเภอศรีรัตนะ  ตำบลหนองฮาง  อำเภอเบญจลักษ์   จังหวัดศรีสะเกษ
ทิศใต้ เขตพื้นที่ติดต่อกับตำบลภูฝ้าย  อำเภอขุนหาญ   จังหวัดศรีสะเกษ
ทิศตะวันออก เขตพื้นที่ติดต่อกับตำบลตระกาศ   ตำบลกระแซง   อำเภอกันทรลักษ์   จังหวัดศรีสะเกษ
ทิศตะวันตก เขตพื้นที่ติดต่อกับตำบลสระเยาว์   ตำบลศรีแก้ว   อำเภอศรีรัตนะ   จังหวัดศรีสะเกษ
         
           3.  ลักษณะภูมิประเทศ
 มีพื้นที่ทั้งหมด  87.002  ตารางกิโลเมตร  หรือ  54,376.25  ไร่  องค์การบริหารส่วนตำบลภูเงิน   มีสภาพทางกายภาพเป็นที่ราบต่ำ และบางส่วนเป็นที่ราบสูง  พื้นที่  เหมาะสำหรับการเกษตร เช่น  ทำนา  ทำไร่    ทำสวน  และเลี้ยงสัตว์
4.  ลักษณะภูมิอากาศ
 ลักษณะโดยทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลภูเงิน  มีอากาศร้อนเป็นส่วนใหญ่   มีอากาศหนาวเล็กน้อย   ในฤดูหนาว  และมีฝนตกชุดในฤดูฝน    อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปี    ประมาณ   25 - 30   องศาเซลเซียส  เดือนที่มีอุณหภูมิต่ำสุดคือ เดือนธันวาคม  ประมาณ  15-18  องศาเซลเซียส  และเดือนทีมีอุณหภูมิสูงสุดคือเดือนเมษายน  ประมาณ  39.5  องศาเซลเซียส
ด้านโครงสร้างประชากรและสังคม
              ประชากรรวมทั้งตำบลทั้งสิ้น 12,486 คน แยกเป็นชาย 6,228 คน หญิง 6,258 คน   จำนวนหลังคาเรือนทั้งหมด  3,015  หลังคาเรือน เขตการเลือกตั้งอยู่เขตเลือกตั้งที่ 4   ของจังหวัดศรีสะเกษ มีหน่วยเลือกตั้งในตำบล ทั้งสิ้น 19 หน่วย
ด้านการปกครอง
พื้นที่ตำบลภูเงิน มีการแบ่งการปกครองออกเป็น 19 หมู่บ้าน ดังนี้

หมู่ที่

ชื่อหมู่บ้าน

ชื่อผู้ใหญ่บ้าน

หมายเหตุ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

บ้านหนองตระกาศ       

บ้านตูมน้อย     

บ้านนา  

บ้านหิน  

บ้านไพรงาม

บ้านภูเงิน

บ้านท่าพระ

บ้านนาสมบูรณ์

บ้านซำผักแว่น

บ้านภูคำ

บ้านหนองกระทิง

บ้านทางโค้ง

บ้านศรีสมบูรณ์

บ้านนาซำ

บ้านสันติสุข

บ้านป่าโมง

บ้านบูรพา

บ้านนาเหนือ

บ้านภูดิน

นายคำพอง  ยอดพงศา

นายสารี  โภชนัง

นายปราณี ละมูล

นางวันเพ็ญ  ดุจกาญ

นายวิหาร  บุรกรณ์

นายบุญเถียร  แก้วปัญญา

นายพรชัย แผ่นผา

นายพุทธสิทธิ์ พันแก่น

นายบุญมา  คำพันธ์

นายช่วง วรจิตร

นายบุญส่ง เทียนเหลือง

นายบุญมี  บุญแสง

นายสมจิตร  คงน้ำ

นายไวพจน์  นามนิวงค์

นายเข็มทอง  สอนสุข

นายบัวศรี  แก้วมาคูณ

นายถนอม  จันทร

นายชูศักดิ์ เทาศิริ

นายสุวรรณ์  พันธุ์พงษ์

 

 

 

 

 

กำนันตำบลภูเงิน

 

 

 

 

 

 

 

 

-        กำนัน 1 คน

-        สารวัตรกำนัน 2 คน

-        แพทย์ประจำตำบล 1 คน

-        ผู้ใหญ่บ้าน 18 คน

-        ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 36 คน

ด้านโครงสร้างเศรษฐกิจ
 - ผลิตภัณฑ์มวลรวมของตำบล    จำนวน   2,310,000,000   บาท
 รายได้เฉลี่ย  23,000  บาท/คน/ปี
ด้านการประกอบอาชีพ
1.ด้านเกษตรกรรม เช่น ทำไร่  40%  ทำนา 35% ทำสวนผัก  10% ทำสวนผลไม้  10%  รับจ้าง  3% 
เลี้ยงสัตว์  1  %  อื่น ๆ 1%
2.ด้านอุตสาหกรรมและการพาณิชย์
 -  ร้านค้า                 จำนวน     115     แห่ง
 -  ปั๊มน้ำมันและก๊าซ    จำนวน       19     แห่ง
 -  โรงงานอุตสาหกรรม จำนวน        -       แห่ง
 -  โรงสี                   จำนวน        6      แห่ง
 -  ร้านเสริมสวย/ตัดผม จำนวน        4       แห่ง
 -  สหกรณ์การเกษตร(ตลาดกลาง)   จำนวน    1     แห่ง
 -  ตลาดนัดโค-กระบือ   จำนวน       -        แห่ง
3.ด้านแรงงาน
 -  แรงงานภาคเกษตรกรรม       จำนวน   คน  ค่าจ้าง/วันละ  150-200  บาท
 -  แรงงานนอกภาคเกษตรกรรม  จำนวน   คน  ค่าจ้าง/วันละ  150-500  บาท
4.รายได้เฉลี่ย
 - รายได้เฉลี่ย/คน/ปี            จำนวน    23,000     บาท
 - รายได้เฉลี่ย / ครอบครัว/ปี   จำนวน    50,000    บาท
5.ผลผลิตที่สำคัญของตำบล
 -   กระเทียม                                            น้ำฝรั่ง
 -   ผ้าไหมมัดหมี่                             ผลไม้  เช่น  เงาะ  ทุเรียน  ยางพารา
 -   ปุ๋ยเกษตรอินทรีย์                                   ข้าว ข้าวโพด

ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
1.แหล่งน้ำธรรมชาติ
 - ลำน้ำ   ลำห้วย           จำนวน    1    สาย
 - บึง  หนอง  และอื่น ๆ    จำนวน    2    แห่ง
2.แหล่งน้าที่สร้างขึ้น
 - ฝาย                        จำนวน    1    แห่ง
 - บ่อน้ำตื้น                   จำนวน  150  แห่ง
 - บ่อน้ำบาดาล ร.พ.ช.,โยธา,กรมทรัพย์ฯ,อบจ.,ส.ป.ก.    จำนวน    18   แห่ง
 - ประปา                      จำนวน   31   แห่ง
 - อ่างเก็บน้ำ                  จำนวน    1   แห่ง
3.ทรัพยากรป่าไม้
 - ป่าไม้ในที่สาธารณประโยชน์ของ  หมู่ที่1,3,5,6,9,10,11,13,15,16,18

ด้านการศึกษา

 

โรงเรียนประถมศึกษา

จำนวน

6

แห่ง

โรงเรียนมัธยมศึกษา

จำนวน

2

แห่ง (โรงเรียนขยายโอกาส)

ศูนย์เด็กเล็ก

จำนวน

4

แห่ง

ศูนย์การเรียนชุมชนประจำตำบล

จำนวน

1

แห่ง

ที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน

จำนวน

19

แห่ง

                                                 

สถาบันและองค์กรทางศาสนา

 

วัด / สำนักสงฆ์

จำนวน

17

แห่ง

โบสถ์

จำนวน 

-

แห่ง

                                                                     

งานประเพณีท้องถิ่นที่สำคัญ

งานวันสงกรานต์

ช่วงระยะเวลาที่จัด  เดือนเมษายน

งานบุญบั้งไฟ

ช่วงระยะเวลาที่จัด  เดือนพฤษภาคม

งานวันออกพรรษา

ช่วงระยะเวลาที่จัด  เดือนตุลาคม

งานวันลอยกระทง

ช่วงระยะเวลาที่จัด  เดือนพฤศจิกายน     

                

โบราณสถาน/โบราณวัตถุ

          -

การสาธารณสุข

          - สถานีอนามัยประจำตำบล                  จำนวน            3        แห่ง

         - อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำร้อยละ  100

คุณภาพชีวิต

จำนวนผู้ติดเชื้อเอดส์

จำนวน

11

คน

จำนวนผู้พิการ

จำนวน

172

คน

จำนวนผู้สูงอายุ

จำนวน

1,171

คน

 

ยาเสพติด/ยาบ้า

          - คดีเกี่ยวกับยาเสพติดในรอบปีที่ผ่านมา   จำนวน            -         คดี

          - ผู้รับการบำบัดรักษา                        จำนวน            -         คน

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

          - ป้อมยามตำรวจๆ                            จำนวน            1        แห่ง

          - ที่ทำการตำรวจชุมชน                       จำนวน            1        แห่ง

 

ด้านโครงสร้างบริการพื้นฐาน

1.การคมนาคม

- ถนนลาดยาง             จำนวน            75       สาย

- ถนนลูกรัง                 จำนวน            29       สาย  มีทุกหมู่บ้านสภาพชำรุดเป็นส่วนมาก

- ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก           มีทุกหมู่บ้านสภาพใช้การได้ดี

- ถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่           จำนวน            1        สาย  สภาพใช้การได้ดี

2.การโทรคมนาคม

          -โทรศัพท์สาธารณะ                 จำนวน            14       แห่ง

3.การไฟฟ้า

-ไฟฟ้าเข้าถึงทั้ง  19  หมู่บ้าน  แต่ยังไม่ทั่วถึงทุกพื้นที่มีจำนวนประชากรที่ใช้ไฟฟ้า  3,064  ครัวเรือน

          -โคมไฟฟ้าสาธารณะ  ประจำหมู่บ้าน  จำนวน  171  จุด

4.การประปา

          -ประปาเข้าถึงทั้ง  19  หมู่บ้าน  แต่ยังไม่ทั่วถึงทุกพื้นที่  จำนวนระบบประปา  31  แห่ง

ด้านอื่น ๆ

1.  สภาพแวดล้อม

-  ประสบปัญหาป่าเสื่อมโทรม  ปัญหาฝุ่นละออง  และปัญหาขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

          2.  มวลชนจัดตั้ง

ลูกเสือชาวบ้าน

จำนวน

7

รุ่น

1,750

คน

ไทยอาสาป้องกันชาติ

จำนวน

2

รุ่น

60

คน

กองหนุนเพื่อความมั่นคงแห่งชาติ

จำนวน

-

รุ่น

-

คน

ตำรวจชุมชน

จำนวน

1

ชุด

20

คน

หมู่บ้าน  ...

จำนวน 

6

หมู่บ้าน

-

-

         

          3.    สถานที่ราชการอื่น ๆ

สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

จำนวน

1

แห่ง

ค่ายฝึกลูกเสือ

จำนวน

1

แห่ง

องค์การบริหารส่วนตำบล

จำนวน

1

แห่ง

สถานีอนามัย

จำนวน

3

แห่ง

ตำรวจชุมชน

จำนวน

1

แห่ง

                                       

          4. สวัสดิการสังคม

                  -  ศูนย์สงเคราะห์ประจำหมู่บ้าน              จำนวน                      19       ศูนย์

                  -  หลักประกันสุขภาพ  เช่น  บัตรผู้สูงอายุ  บัตรผู้พิการ  บัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า

         

สภาพทั่วไปของกิจกรรม : หนึ่งหมู่บ้าน  หนึ่งผลิตภัณฑ์

          จากการสำรวจและศึกษาข้อมูลทั้ง  19  หมู่บ้าน ในตำบลภูเงิน อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ เกี่ยวกับกิจกรรมหนึ่งหมู่บ้าน หนึ่งผลิตภัณฑ์  ข้อมูลที่ได้จากการสำรวจ

มีผลิตภัณฑ์ของแต่ละหมู่บ้าน มีดังต่อไปนี้

 

สินค้าและผลผลิตท้องถิ่น

 

 

 สินค้าและผลผลิตทางการเกษตร

 

                                                                                                                  

 

                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      กลุ่มทอผ้าไหมบ้านหนองกระทิง             ผ้าไหมมัดหมี่  

  
                                                                                                    

                                                                              กระเป๋าหนังบ้านซำผักแว่น หมู่ ๙ เข้าชม : 999
 
 

กศน.อำเภอกันทรลักษ์ ถ.อนันตภักดี ต.น้ำอ้อม   อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110

สังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดศรีสะเกษ 

โทร.   045-635-338

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นายชัยวัฒน์ เงาศรี   Version 2.05HD  Update by   นางสาวเพชรรดา จิตภักดี