ชื่อ - นามสกุล :นางสาวจีระพร เสาเวียง
ตำแหน่ง :ผอ.กศน.อำเภอเบญจลักษ์
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :63 หมู่ 12 ต.ลิ้นฟ้า อ.ยางชุมน้อย จ.ศรีสะเกษ
Telephone :0931136862
Email :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม : บริหารสถานศึกษา