ชื่อ - นามสกุล :นางสาวภัทราภรณ์ ชัยสำโรง
ตำแหน่ง :บรรณารักษ์ปฏิบัติการ
หน้าที่หลัก :ผู้ช่วยงานผู้บริหารและบรรณารักษ์ห้องสมุด
ที่อยู่ :
Telephone :0863483956
Email :Pattraraporn.ch@srisaket.nfe.g
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มยุทธศาสตร์และมาตรฐาน
หน้าที่ในกลุ่ม : ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่ม