[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 


คุณครู อรุณี   ร่วมจิตร
ครู กศน.ตำบลด่าน


ปฐมนิเทศ / พบกลุ่มข้อมูลทั่วไป
กศน. ตำบลด่าน
    ประวัติและความเป็นมา
                       ศูนย์การเรียนชุมชนตำบลด่าน      จัดตั้งขึ้นตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ    โดยอยู่ในความดูแลของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ        และได้รับการสนับสนุนในด้านอาคารสถานที่จากทางองค์การบริหารส่วนตำบลด่าน   เพื่อใช้เป็นสถานที่ในการพบกลุ่มและจัดการเรียนการสอนให้กับนักศึกษา กศน. ตำบลด่าน และจัดเป็นแหล่งเรียนรู้ภายในตำบล     โดยแบ่งเขตห้องเรียนคนละห้องกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อบต. ด่าน    และต่อมาได้มีคำสั่งจากทางกระทรวงศึกษาธิการให้ยกฐานะจากศูนย์การเรียนชุมชนเป็น กศน. ตำบล ( ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลด่าน )     เมื่อช่วงปลายปี 2552    เปลี่ยนชื่อจากครูศูนย์การเรียนชุมชนเป็นหัวหน้า กศน. ตำบล   และในช่วงเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2553 ได้มีการปรับตำแหน่งครูศูนย์การเรียนชุมชนให้เป็นพนักงานราชการ   ตำแหน่ง ครู กศน. ตำบล   ซึ่งปัจจุบันนางอรุณี   ร่วมจิตร  เป็นหัวหน้า กศน. ตำบล   ตำแหน่ง ครู กศน. ตำบล
 
  ที่ตั้ง  กศน. ตำบลด่าน    ตั้งอยู่ที่ อบต. ด่าน   หมู่ที่ 8 บ้านโนนสังข์    ตำบลด่าน   อำเภอราษีไศล  จังหวัดศรีสะเกษ     33160   อยู่ทางทิศตะวันตกของอำเภอราษีไศล   ห่างจากตัวอำเภอราษีไศลประมาณ    18    กิโลเมตร     
โทรศัพท์   088-7106689    083-3799184   
อีเมล์    arunee 251054 @ hotmail.com
 
     สถานภาพ      เป็นสถานศึกษาในราชการส่วนกลาง   สังกัด กศน. อำเภอราษีไศล     สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดศรีสะเกษ     สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย    สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ   ( ภายใต้การบริหารงานของ ผอ. สุรศักดิ์   ศรีดาบุตร ) ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอราษีไศล
 
        บุคลากรครูผู้สอน
                นางอรุณี     ร่วมจิตร     พนักงานราชการ   ตำแหน่ง ครู กศน. ตำบล
 
      มีนักศึกษาขั้นพื้นฐานภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554    แยกเป็นระดับ   ดังน
           ระดับประถมศึกษา     จำนวน 11 คน ชาย 4  คน หญิง 7  คน
    
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 70 คน ชาย 36 คน หญิง 34 คน  
     ระดับมัธยมตอนปลาย  จำนวน 46 คน  ชาย 24คน  หญิง22
คน        
    
วมทั้งหมด  จำนวน 127 คน  ชาย 64 คน หญิง 63   คน
 
 

 เป้าหมายการดำเนินงานของ กศน. ตำบลด่าน

           ตามนโยบายสำนักงาน กศน. จังหวัดศรีสะเกษ  กระทรวงศึกษาธิการ   ประกอบด้วย

   -  การศึกษาขั้นพื้นฐาน          จำนวน           127      คน
 -   การศึกษาต่อเนื่อง             จำนวน           200        คน

      -   กิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย         จำนวน       300   คน

      -  หน้าที่อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย             จำนวน      100    คน

 

        เขตพื้นที่ให้บริการ         ตำบลด่าน    จำนวน    13   หมู่บ้าน    ดังนี้

                      หมู่ที่   1       บ้านด่าน                    นายบุญสม   สิงห์เทพ              กำนันตำบลด่าน

                      หมู่ที่   2       บ้านหนองบ่อ             นายขอนแก่น   ยอดภิรมย์         ผู้ใหญ่บ้าน

                      หมู่ที่   3       บ้านด่าน                    นายประสิทธิ์    ใหมพรม           ผู้ใหญ่บ้าน

                      หมู่ที่   4       บ้านดงแดง                 นายทองวัน   อาจสาลี             ผู้ใหญ่บ้าน
                      หมู่ที่   5       บ้านคลีตุ่น                  นายทวี   สันวัง                       ผู้ใหญ่บ้าน

                      หมู่ที่   6       บ้านหนองซำไฮ          นายวิศิษฐ์    ควรคง                 ผู้ใหญ่บ้าน

                      หมู่ที่   7       บ้านโนนเจริญ             นายวิว    ทัพส่วย                    ผู้ใหญ่บ้าน

                      หมู่ที่   8       บ้านโนนสังข์               นายสมชาย พันธ์เหนือ             ผู้ใหญ่บ้าน

                       หมู่ที่   9       บ้านโนนสะอาด           นางพิกุล     ภาชู                     ผู้ใหญ่บ้าน

                       หมู่ที่   10     บ้านด่าน                     นายนาค    ดงแดง                   ผู้ใหญ่บ้าน

                       หมู่ที่   11      บ้านหนองแห้ว            นายบุญส่ง   จันทะศร               ผู้ใหญ่บ้าน

                       หมู่ที่   12      บ้านดงเจริญ               นายดำรง    สาอุดม                 ผู้ใหญ่บ้าน

                        หมู่ที่ 13       บ้านธาตุเจริญ              นางกาญจนา   มงคล              ผู้ใหญ่บ้าน

 

         สถานศึกษาภายในตำบลด่าน  มีโรงเรียนในเขตบริการทั้งสิ้น      4     แห่ง   

       โรงเรียนประถมศึกษา    3   แห่ง         โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น   ตอนปลาย     1    แห่ง   ดังนี้

1.      โรงเรียนบ้านดงแดง

2.      โรงเรียนบ้านด่านรัฐราษฎร์พัฒนา

3.      โรงเรียนบ้านหนองบ่อ

4.      โรงเรียนด่านอุดมศึกษา

 

           สถานศึกษาในสังกัด กศน. อำเภอราษีไศล

                                                 -    มีศูนย์การเรียนชุมชน                 จำนวน     13      แห่ง

                                                 -    มีห้องสมุดประชาชนอำเภอ         จำนวน      1       แห่ง

 

            สีประจำสถานศึกษา       คือ      สีน้ำเงิน

                 คำขวัญ กศน. ตำบลด่าน         มีน้ำใจ      ใฝ่ศึกษา    พัฒนาสังคม  

                 ปรัชญาสถานศึกษา กศน.   ตำบลด่าน      คิดเป็น    เน้นคุณธรรม    นำสังคม 

 ภารกิจงานและหน้าที่ที่รับผิดชอบ

1.      งานจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน    ( ประถม    ม. ต้น   ม. ปลาย )

2.      งานการศึกษาต่อเนื่อง

3.      งานการศึกษาตามอัธยาศัย   ( ห้องสมุดประชาชนอำเภอ )

4.      งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจาก กศน. อำเภอราษีไศล

 

บุคลากร กศน. ตำบลด่าน

  มีบุคลากรประจำศูนย์การเรียนชุมชน   (กศน. ตำบล)     จำนวน         1      คน

 

 ที่

       ชื่อ -   สกุล

 ตำแหน่ง / วุฒิการศึกษา

 การปฏิบัติงาน / ที่ตั้ง

        กศน.

 1.

 นางอรุณี    ร่วมจิตร

พนักงานราชการ ตำแหน่ง  ครู กศน.ตำบล   

กำลังศึกษาระดับปริญญาโท    ( รปศ.)

กศน.ตำบลด่าน (อบต.)

 

 

 

 

 

ข้อมูลแหล่งเรียนรู้ตำบลด่าน

 ที่

            ชื่อแหล่งเรียนรู้

                ที่อยู่

 บทบาทที่มีต่อ    สถานศึกษา

 1.

 2.

 3.

 
 4.

 
 5.

 6.

 7.

 8.

 -   พระธาตุศรีดา

 - วัดป่าศรีประชารังสรรค์

 -   กลุ่มหัตถกรรม กก เผือ ทาม

 - กลุ่มเลี้ยงปลาในกระชัง  บ้านดงแดง

 -   กลุ่มเพาะเห็ด

 -   กลุ่มทอผ้าไหม

 - กลุ่มสาธิตการตลาด

 - กลุ่มจักสานไม้ไผ่

หมู่ที่ 13 บ้านธาตุเจริญ ต. ด่าน

หมู่ที่ 10 บ้านด่าน  ต. ด่าน

หมู่ที่ 11 บ้านหนองแห้ว ต. ด่าน

หมู่ที่ 4    บ้านดงแดง ต. ด่าน

หมู่ที่   5, 13   ต. ด่าน

หมู่ที่   4    ต. ด่าน

หมู่ที่   1,2,3,5,7,8,9,10,11,12,13

หมู่ที่   10,8   ต. ด่าน

-          แหล่งศึกษา เรียนรู้

-              แหล่งเรียนรู้

-              แหล่งเรียนรู้

-              แหล่งเรียนรู้

-              แหล่งเรียนรู้

-              แหล่งเรียนรู้

-              แหล่งเรียนรู้

-              แหล่งเรียนรู้

 

 

             วิเคราะห์จุดแข็ง   จุดอ่อน   โอกาสและอุปสรรค ที่นำไปสู่การดำเนินงาน  กศน. ตำบลด่าน

            กศน. ตำบลด่าน    ได้วิเคราะห์หาจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรคของสถานศึกษาเพื่อให้มีทิศทางในการทำงานเพื่อให้เกิดความมั่นใจในการปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น   โดยการทำ   SWOT   ดังนี้

 

จุดแข็ง ( Strength )

            1.   ผู้บริหารมีภาวะเป็นผู้นำ คือ เป็นผู้นำทางความคิด วิสัยทัศน์ การบริหาร และเป็นผู้นำทางวิชาการ กล้าตัดสินใจ   และการบริหารแบบมีส่วนร่วม

            2.   บุคลากรมีการทำงานเป็นทีม มีความสามัคคี ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

            3.   บุคลากรทุกคนได้รับการพัฒนาความรู้   ความสามารถในการปฏิบัติงานในเรื่องต่างๆ อย่างต่อเนื่อง

            4.   มีระบบการติดตามนักเรียน นักศึกษาที่เป็นระบบ

            5.   มีการประสานงานเครือข่ายในพื้นที่   และเครือข่ายในการสนับสนุนเป็นอย่างดี

        6.   มีบุคลากร   ตำแหน่ง ครู กศน. ตำบล   ครบทุกตำบล

 

จุดอ่อน ( Weakness )

             1.    บุคลากร   ตำแหน่ง ครู กศน. ตำบล ไม่มีวุฒิทางด้านครูจำนวนมาก

             2.    อัตราผู้เรียนต่อครูมากเกินไป   ทำให้การดูแลและจัดกิจกรรมการเรียนการสอนไม่ทั่วถึงเท่าที่ควร

             3.    วัสดุอุปกรณ์ไม่เอื้อต่อการปฏิบัติงาน   ขาดสื่อการเรียนการสอน ไอซีที ที่ทันสมัย

             4.    ไม่มีอุปกรณ์ที่ทันสมัยเพื่อใช้เป็นสื่อในการเรียนการสอน

             5.    อาคารสถานที่ไม่เหมาะสมต่อการเรียนการสอน    ไม่เป็นสัดส่วนของตัวเองและคับแคบ

             6.    ไม่มีบุคลากรช่วยในการปฏิบัติงาน เนื่องจากงานมีเพิ่มมากขึ้น 

             7.    ขาดงบประมาณในการบริหารจัดการที่เพียงพอ

             8.    แหล่งการศึกษาเรียนรู้ของนักศึกษามีไม่มาก

             9.   หนังสือ ตำราเรียนไม่เพียงพอแก่ความต้องการของนักศึกษา

            10.  ชุมชนไม่ค่อยเห็นความสำคัญของการศึกษานอกระบบ

            11.   นักศึกษาไม่ค่อยมาพบกลุ่ม

 

อุปสรรค   ( Treat )

1.      ทำให้การประสานงานจากหน่วยงานต้นสังกัด บางเรื่องมีความล่าช้า ไม่ทันต่อเวลา และเหตุการณ์

2.      กศน. ตำบล ส่วนมากไม่เป็นเอกเทศ   และอยู่ห่างไกลกันมากการประสานและติดต่อหรือเดินทางติดต่อประสานกันลำบาก

3.      กฎ ระเบียบ ในการทำงานบางอย่างไม่เอื้อต่อการทำงาน   ทำให้การทำงานเกิดปัญหา ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพของการศึกษา

4.      การสื่อสาร หรือสั่งงานบางเรื่องไม่เข้าใจเท่าที่ควร   ขาดการอธิบายให้เข้าใจก่อนทำ จึงเกิดความเข้าใจที่ไม่ตรงกัน

5.      ประชาชนส่วนมากไม่มีความรู้และยากจน   ไม่เห็นความสำคัญของการศึกษา

6.      มีนักศึกษาที่เป็นกลุ่มวัยรุ่นมาจากการศึกษาในระบบ และมาเรียนนอกระบบเป็นจำนวนมาก ไม่ค่อยมีความรับผิดชอบในการเรียนเท่าที่ควร ให้ทำงานส่งก็ไม่ทำ ไม่ไปพบกลุ่ม

 

โอกาส   ( Opportunity )

1.       จัดกิจกรรมที่หลากหลาย เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษา กศน. ได้ร่วมกิจกรรมอย่างสม่ำเสมอ

2.       มีเครือข่าย  ประชาชน / ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความร่วมมือและสนับสนุนการจัดการศึกษา

3.       จัดหาสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย

4.       จัดให้มีห้องสมุดประจำตำบล ทุกตำบลเพื่อเป็นแหล่งในการศึกษาค้นคว้า หาความรู้สำหรับนักศึกษาหรือประชาชนที่สนในการเรียนรู้

5.       จัดหางบประมาณในการสร้างอาคารเรียนให้เป็นเอกเทศ

 

โครงสร้างการบริหารงาน

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอราษีไศล

 

ผู้อำนวยการศูนย์

ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์

คณะกรรมการสถานศึกษา

กลุ่มอำนวยการ

กลุ่มจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

-งานบริหารทั่วไป

-งานแผนงานและโครงการ

- งานการเงิน บัญชีและพัสดุ

-งานคุณภาพการศึกษา

-งานธุรการ/สารบรรณ

-งานการศึกษาพื้นฐานนอกระบบ

-งานส่งเสริมการรู้หนังสือ

-งานการศึกษาต่อเนื่อง

-งานการศึกษาตามอัธยาศัย

-งานทะเบียนวัดผล/ประเมินผล

กศน.ตำบลทุกแห่ง(ศูนย์การเรียนชุมชน)

กลุ่มเป้าหมาย/ประชาชนผู้รับบริการ กศน.

กลุ่มภาคีเครือข่ายและกิจกรรมพิเศษ

-งานส่งเสริมสนับสนุนภาคีเครือข่าย

-งานกิจกรรมพิเศษ

-งานกิจการลูกเสือและยุวกาชาด

-งานกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา

 

 

โครงสร้างของหลักสูตร

                                ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอราษีไศล จัดการศึกษานอกโรงเรียน โดยใช้หลักเกณฑ์และวิธีการจัดการศึกษานอกโรงเรียน หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 โดยแบ่งการศึกษาออกเป็น 3 ระดับ คือ ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย   ดังแสดงในแผนภูมิต่อไปนี้


โครงสร้างหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ตามหลักเกณฑ์และวิธีการจัดการศึกษานอกโรงเรียน

 
 
หมายเหตุ               โครงสร้างหลักสูตรที่กำหนดในแผนภูมิ จำแนกได้ดังนี้
1.     ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ผู้เรียนต้องลงทะเบียนเรียนในกลุ่มหมวดวิชาพื้นฐาน 4 หมวดวิชา
        กลุ่มหมวดวิชาประสบการณ์จำนวน 4 หมวดวิชาและกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต (กพช.) ไม่น้อยกว่า 100 ชั่วโมง
2.     ตัวเลข 5 6 7 8 และ 12 ที่อยู่ในเครื่องหมาย (     ) หมายถึงจำนวนหน่วยกิต         
3.     ระดับประถมศึกษา รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต
4.     ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 56 หน่วยกิต                                    
5.     ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 76 หน่วยกิต
 
กิจกรรม พัฒนาคุณภาพชีวิต (กพช.)
 
ไม่น้อยกว่า 100 ชั่วโมง
 
กลุ่มหมวดวิชา ประสบการณ์
1. พัฒนาสังคมและชุมชน (12)
2. พัฒนาทักษะชีวิต 1 (12)
3. พัฒนาทักษะ ชีวิต 2 (12)
4. พัฒนาอาชีพ (12)
กลุ่มหมวดวิชา พื้นฐาน
1. ภาษาไทย (7)
2. คณิตศาสตร์ (7)
3. วิทยาศาสตร์ (7)
4. ภาษาต่าง ประเทศ (7)
กิจกรรม พัฒนาคุณภาพชีวิต (กพช.)
 
ไม่น้อยกว่า 100 ชั่วโมง
 
กลุ่มหมวดวิชา ประสบการณ์
1.   พัฒนาสังคมและชุมชน (8)
2.   พัฒนาทักษะชีวิต 1 (8)
3.   พัฒนาทักษะ ชีวิต 2 (8)
4.    พัฒนาอาชีพ (8)
กลุ่มหมวดวิชา พื้นฐาน
1. ภาษาไทย (6)
2. คณิตศาสตร์ (6)
3. วิทยาศาสตร์ (6)
4. ภาษาต่าง ประเทศ (6)
กิจกรรม พัฒนาคุณภาพชีวิต (กพช.)
 
ไม่น้อยกว่า 100 ชั่วโมง
 
กลุ่มหมวดวิชา ประสบการณ์
1.              พัฒนาสังคมและชุมชน (7)
2.              พัฒนาทักษะชีวิต 1 (7)
3.              พัฒนาทักษะ ชีวิต 2 (7)
4. พัฒนาอาชีพ (7)
กลุ่มหมวดวิชาพื้นฐาน
1. ภาษาไทย (5)
2. คณิตศาสตร์ (5)
3. วิทยาศาสตร์ (5)
4. ภาษาต่าง
    ประเทศ (5)

 

หลักสูตร       ระดับประถมศึกษา       ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น       ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
 
โครงสร้างหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ตามหลักเกณฑ์และวิธีการจัดการศึกษานอกโรงเรียน
 
สาระการเรียนรู้
จำนวนหน่วย
ประถมศึกษา
.ต้น
.ปลาย
วิชาบังคับ
วิชาเลือก
วิชาบังคับ
วิชาเลือก
วิชาบังคับ
วิชาเลือก
1. ทักษะการเรียนรู้
5
 
5
 
5
 
2. ความรู้พื้นฐาน
12
 
16
 
20
 
3. การประกอบอาชีพ
8
 
8
 
8
 
4. ทักษะการดำเนินชีวิต
5
 
5
 
5
 
5. การพัฒนาสังคม
6
 
6
 
6
 
รวม
36
12
40
16
44
32
48 หน่วยกิต
56 หน่วยกิต
76 หน่วยกิต
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต
100 ชั่วโมง
100 ชั่วโมง
100  ชั่วโมง
 
 
หมายเหตุ วิชาเลือกในแต่ละระดับ สถานศึกษาต้องจัดให้ผู้เรียน เรียนรู้จากการทำโครงงาน       จำนวนอย่างน้อย 3 หน่วยกิต

  

ครูและนักศึกษากศน.ตำบลด่านร่วมกิจกรรมปลูกต้นวันไม้วันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2554 เข้าชม : 3085
 
 

 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอราษีไศล  จังหวัดศรีสะเกษ
ถนนบริหาร ตำบลเมืองคง  อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ โทรศัพท์ 0-4568-2494  0-4568-2653
โทรสาร  0-4568-2494
  
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05HD  Update by   ศุรศักดิ์