[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
เมนูหลัก
หมวดหมู่ blog
SAR 2565

หน่วยงานภายใน

ห้องสมุดประชาชนอำเภอกันทรลักษ์

กศน.ตำบลกระแชง 

ศน.ตำบลทุ่งใหญ่

กศน.ตำบลภูเงิน

กศน.ตำบลหนองหญ้าลาด

กศน.ตำบลจานใหญ่

กศน.ตำบลกุดเสลา

กศน.ตำบลขนุน

กศน.ตำบลเวียงเหนือ

กศน.ตำบลสวนกล้วย

กศน.ตำบลเสาธงชัย

กศน.ตำบลบึงมะลู

กศน.ตำบลภูผาหมอก

กศน.ตำบลโนนสำราญ

กศน.ตำบลละลาย

กศน.ตำบลน้ำอ้อม

กศน.ตำบลตระกาจ

กศน.ตำบลเมือง

กศน.ตำบลสังเม็ก

กศน.ตำบลรุง

กศน.ตำบลชำ

 

นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี

S761873

  
ประวัติ กศน.อำเภอกันทรลักษ์  
 

ประวัติสถานศึกษา

                 ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดเป็นหน่วยงานกลาง แต่มีสำนักงานตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาคมีหน้าที่และภารกิจในการจัดการศึกษานอกโรงเรียนทุกรูปแบบให้แก่เด็ก  เยาวชน และผู้ใหญ่นอกระบบโรงเรียน     ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา  และความต้องการของประชาชนกลุ่มเป้าหมายเน้นหนักในพื้นที่ชนบท  80 % จึงมักประสบปัญหามีระยะเวลาปฏิบัติงานน้อยเพราะเสียเวลาในการเดินทาง และสูญเสียค่าใช้จ่ายไปกับ    การเดินทางจำนวนมาก ตลอดทั้งการบริหารงานไม่ต่อเนื่องทั่วถึงในบางจุด เพราะขาดเจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานโดยตรง จากสภาพปัญหาดังกล่าว กรมการศึกษานอกโรงเรียน จึงได้กำหนดนโยบายให้จังหวัดทุกจังหวัดพิจารณาจัดให้มีศูนย์ประสานงานการศึกษานอกโรงเรียนในแต่ละอำเภอ โดยระยะเริ่มต้นให้จังหวัดพิจารณาตามความเหมาะสมกับทรัพยากรที่มีอยู่ จังหวัดศรีสะเกษ ได้เริ่มดำเนินการจัดให้มีศูนย์ประสานงานการศึกษานอกโรงเรียนในแต่ละอำเภอ   ขึ้นในปี พ.ศ. 2531 โดยจัดใน 2 รูปแบบ คือ
    1. แบบผู้ประสานงานอยู่ประจำอำเภอมุ่งเน้นหลักการปฏิบัติงาน 3 ด้าน คือด้านบริหาร วิชาการและปฏิบัติการ
    2. แบบผู้ประสานงานไปอยู่ในอำเภอชั่วคราว โดยมุ่งเน้นเพียง 2 ด้าน คือด้านวิชาการและปฏิบัติการเท่านั้น
               ต่อมาปีงบประมาณ 2536 กรมการศึกษานอกโรงเรียน กระทรวงศึกษาธิการโดย ดร.รุ่ง แก้วแดง  อธิบดีกรมการศึกษานอกโรงเรียน  ได้ประกาศจัดตั้งศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนของอำเภอทั่วประเทศ  612  อำเภอ  และมีคำสั่งกรมการศึกษานอกโรงเรียน ที่  94/2537 เรื่อง ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการในหน้าที่หัวหน้าศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนในแต่ละอำเภอ จำนวน 596 ราย  สั่ง ณ วันที่  18  มกราคม  2537 และเริ่มปฏิบัติราชการ ตั้งแต่วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2537  สำหรับจังหวัดศรีสะเกษ และคำสั่งที่  94/2537 นี้มีเพียง  9 คน ที่ประจำ ศบอ.กันทรลักษ์  ศบอ.กันทรารมย์ ศบอ. ขุขันธ์ ศบอ.ขุนหาญ ศบอ.อุทุมพรพิสัย ศบอ. อำเภอภูสิงห์ อำเภอเมือง อำเภอราษีไศล และได้แต่งตั้งเพิ่มอีก 3  อำเภอ คืออำเภอยางชุมน้อย  อำเภอห้วยทับทัน  และอำเภอไพรบึง  ส่วนอำเภอและกิ่งอำเภอ  ที่เหลือทางจังหวัดได้ดำเนินการประกาศจัดตั้งศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนในแต่ละอำเภอ  จนครบทุกอำเภอแล้ว และเมื่อ วันที่ 24  มีนาคม พ.ศ. 2551 ได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการให้เปลี่ยนชื่อจากศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอเป็น     ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอ จนถึงปัจจุบัน โดยผู้บริหารคนปัจจุบัน คือ       นายชนะชาติ  เต็งศิริ