[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
เมนูหลัก
กศน.ตำบล
ตำบลรุ่งระวี
ตำบลคูบ 
ตำบลละเอาะ
ตำบลน้ำเกลี้ยง
ตำบลตองปิด
ตำบลเขิน

 

นโยบาย กศน.ปี 2566

พ.ร.บ.ส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. 2566

สถิติผู้เยี่ยมชม

 เริ่มนับ 2/เม.ย./2563
ผู้ใช้งานขณะนี้ 2 IP
ขณะนี้
2 คน
สถิติวันนี้
11 คน
สถิติเมื่อวานนี้ี้
118 คน
สถิติเดือนนี้
1477 คน
สถิติปีนี้
11604 คน
สถิติทั้งหมด
53793 คน
IP ของท่านคือ 3.235.182.206
(Show/hide IP)
  

นวัตกรรมทางการศึกษา
    เรื่อง : ระบบติดตามนักศึกษาเข้าทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET)

เจ้าของผลงาน : นายอภิชาติ ภูติยา
พฤหัสบดี ที่ 2 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566
เข้าชม : 3544    จำนวนการดาวน์โหลด : 164 ครั้ง
4 stars เฉลี่ย : 4 จาก 5 ครั้ง.

บทคัดย่อ :

ระบบติดตามนักศึกษาเข้าทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษา     
นอกระบบโรงเรียน (N-NET)
กศน.อำเภอน้ำเกลี้ยง

1. ความเป็นมาและความสำคัญ
ตามที่พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์กรมหาชน) พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม กำหนดให้สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์กรมหาชน) มีหน้าที่จัดการทดสอบความรู้ทางการศึกษาระดับชาติ นั้น เพื่ออนุวัตพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวและให้การดำเนินการทดสอบทางการศึกษระดับชาติ
ด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และบรรลุวัตถุประสงค์ จึงขอประกาศให้นักเรียนที่กำลังศึกษาในระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลายทุกคน  ในระบบการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ต้องเข้ารับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) ตรงตามระดับชั้น ภาคการศึกษาและปีการศึกษาที่จบ.
สำนักงาน กศน.จังหวัดศรีสะเกษ มีนโยบายต้องการที่จะยกระดับจำนวนนักศึกษาผู้เข้ารับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของจำนวนนักศึกษาผู้ที่คาดว่าจะจบที่มีใน กศน.ตำบล แต่ด้วยสภาพปัญหาในปัจจุบันนักศึกษา มินักศึกษาบางส่วนไม่ใสใจในการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนการสอน และไม่เข้าร่วมกิจกรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ส่งผลให้จำนวนผู้เข้ารับการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติต้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) ของ กคน.ตำบลรุ่งระวีลดลง และมีผลต่อการจบ
การศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตรของตัวนักศึกษาเอง
ซึ่งปัญหาดังกล่าวได้ถูกนำมาพิจารณา และดำเนินการเพื่อออกแบบระบบติดตามและประสานนักศึกษา เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามและประสานนักศึกษา ในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ตามที่ กศน.ตำบลรุ่งระวี และ  กศน.อำเภอน้ำเกลี้ยง จัดขึ้น และเพื่อเป็นการเพิ่มจำนวนผู้เข้ารับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้าน
การศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) และสอดคล้องกับนโยบายการยกระดับจำนวนนักศึกษาผู้เข้ารับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) ของ สำนักงาน กศน.จังหวัดศรีสะเกษ กศน.ตำบลรุ่งระวี จึงได้ออกแบบและจัดระบบการติดตามและประสานนักศึกษา นี้ขึ้นดาวน์โหลด   ( บทคัดย่อ) 

นวัตกรรมทางการศึกษา 5 อันดับล่าสุด

      การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน ระบบบริหารจัดการน้ำในชุมชนเพื่อการเกษตร 17/เม.ย./2567
      ระบบติดตามนักศึกษาเข้าทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) 2/ก.พ./2566