[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
เมนูหลัก
กศน.ตำบล
ตำบลรุ่งระวี
ตำบลคูบ 
ตำบลละเอาะ
ตำบลน้ำเกลี้ยง
ตำบลตองปิด
ตำบลเขิน

 

นโยบาย กศน.ปี 2566

พ.ร.บ.ส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. 2566

สถิติผู้เยี่ยมชม

 เริ่มนับ 2/เม.ย./2563
ผู้ใช้งานขณะนี้ 0 IP
ขณะนี้
0 คน
สถิติวันนี้
6 คน
สถิติเมื่อวานนี้ี้
118 คน
สถิติเดือนนี้
1472 คน
สถิติปีนี้
11599 คน
สถิติทั้งหมด
53788 คน
IP ของท่านคือ 3.235.182.206
(Show/hide IP)
  

งานวิจัยการศึกษา
    เรื่อง : การพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5E รายวิชาคอมพิวเตอร์ เพิ่มเติม เรื่อง การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Microsoft Power Point 2013) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

เจ้าของผลงาน : นางสาวโสภา ธรรมทวี
พุธ ที่ 1 เดือน กันยายน พ.ศ.2564
เข้าชม : 318    จำนวนการดาวน์โหลด : 252 ครั้ง
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

บทคัดย่อ :

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาชุดการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5E  เรื่อง การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Microsoft PowerPoint 2013) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านหนองมะเกลือ 2) ศึกษาทักษะการใช้งาน Microsoft PowerPoint 2013 ชั้นประถมศึกษา     ปีที่ 6 3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านหนองมะเกลือที่เรียนด้วยชุดการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5E   กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มผู้เชี่ยวชาญและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6  โรงเรียนบ้านหนองมะเกลือ สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน  21 คน โดยใช้รูปแบบการวิจัยก่อนการทดลองแบบกลุ่มเดียวทดสอบหลังเรียน (One Shot Case Study) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ    1) ชุดการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5E ที่ส่งเสริมทักษะการใช้งานโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2013 2) แผนการจัดการเรียนรู้ จำนวน 6 แผน  เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล ได้แก่ 1) แบบวัดทักษะการใช้งานโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2013 2) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านหนองมะเกลือที่เรียนด้วยชุดการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5E เพื่อส่งเสริมทักษะการใช้งานโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2013 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้  ค่าเฉลี่ย ร้อยละ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
ผลการวิจัยพบว่า
1.  การพัฒนาชุดการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5E เพื่อส่งเสริมทักษะการใช้งานโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2013 ประกอบด้วย 5 ขั้น คือ 1) ขั้นสร้างความสนใจ (Engagement) 2) ขั้นสำรวจและค้นหา (Exploration) 3) ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป (Explanation) 4) ขั้นขยายความรู้ (Elaboration) และ 5) ขั้นประเมิน (Evaluation)
         2.  ทักษะการใช้งานโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2013 ของนักเรียนที่เรียนด้วยชุดการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5E พบว่า นักเรียนได้คะแนนเฉลี่ย 3.52 มีนักเรียนที่มีทักษะการใช้งานโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2013 และผ่านเกณฑ์ที่กำหนดไว้ จำนวน 21 คน หรือคิดเป็นร้อยละ  88 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ผู้วิจัยได้กำหนดไว้ร้อยละ 80
3.  ความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนด้วยชุดการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5Eพบว่านักเรียนมีความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.19 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.60ดาวน์โหลด  ( Fulltext )  ( บทคัดย่อ ) 

งานวิจัยการศึกษา 5 อันดับล่าสุด

      การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้โปรแกรม Scratch Desktop 3.0 ที่เรียนแบบโครงงานเป็นฐานร่วมกับหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดเชิงคำนวณ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 1/ก.ย./2564
      การพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5E รายวิชาคอมพิวเตอร์ เพิ่มเติม เรื่อง การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Microsoft Power Point 2013) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 1/ก.ย./2564
      การพัฒนาทักษะกีฬาวอลเลย์บอลโดยใช้แบบฝึกทักษะวอลเลย์บอล รายวิชา วอลเลย์บอล 1 พ 41201 มัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวังลิ้นฟ้าวิทยาคม 29/มิ.ย./2554
      การพัฒนาการอ่านอย่างมีวิจารณญาณด้วยรูปแบบการอ่านวิธี SQ3R โดยการใช้แบบฝึกทักษะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 24/ก.พ./2554